День памяти праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны

День памяти:

16 февраля

Житие:

Древ­ние ис­то­ри­ки со­об­ща­ют, что еги­пет­ский царь Пто­ло­мей II Фила­дельф (285–247 до Рож­де­ства Хри­сто­ва) по­же­лал по­пол­нить свою зна­ме­ни­тую Алек­сан­дрий­скую биб­лио­те­ку тек­ста­ми свя­щен­ных книг. Он при­гла­сил из Иеру­са­ли­ма книж­ни­ков. Си­нед­ри­он по­слал сво­их муд­ре­цов. Сре­ди 72 уче­ных, при­быв­ших в Алек­сан­дрию для пе­ре­во­да Свя­щен­но­го Пи­са­ния на гре­че­ский язык, был при­гла­шен и пра­вед­ный Си­ме­он.

Пра­вед­ный Си­ме­он пе­ре­во­дил кни­гу про­ро­ка Ис­а­ии. Про­чтя в под­лин­ни­ке сло­ва «Се, Де­ва во чре­ве при­и­мет и ро­дит Сы­на» (Ис.7:14), он ре­шил, что сло­во «Де­ва» здесь упо­треб­ле­но оши­боч­но, вме­сто сло­ва «Же­на», и хо­тел ис­пра­вить текст. В этот мо­мент ему явил­ся Ан­гел и удер­жал его ру­ку, го­во­ря: «Имей ве­ру на­пи­сан­ным сло­вам, ты сам убе­дишь­ся, что они ис­пол­нят­ся, ибо не вку­сишь смер­ти, до­ко­ле не уви­дишь Хри­ста Гос­по­да, Ко­то­рый ро­дит­ся от Чи­стой и Пре­не­по­роч­ной Де­вы». С то­го дня пра­вед­ный Си­ме­он стал ожи­дать при­ше­ствия Обе­то­ван­но­го Мес­сии.

И вот од­на­жды пра­вед­ный Си­ме­он, ве­до­мый Ду­хом Бо­жи­им, при­шел в Иеру­са­лим­ский храм. Это бы­ло в тот са­мый день (со­ро­ко­вой по Рож­де­стве Хри­сто­вом), ко­гда Пре­чи­стая Де­ва Ма­рия и Ее Об­руч­ник Иосиф при­шли ту­да, чтобы со­вер­шить об­ряд, по­ло­жен­ный по иудей­ско­му за­ко­ну, – пред­ста­вить пред Гос­по­дом сво­е­го Бо­же­ствен­но­го Пер­вен­ца и при­не­сти по­ло­жен­ную жерт­ву. Как толь­ко пра­вед­ный Си­ме­он уви­дел при­шед­ших, Дух Свя­той от­крыл ему, что Бо­гом­ла­де­нец, Ко­то­ро­го дер­жа­ла Пре­чи­стая Де­ва Ма­рия, и есть ожи­да­е­мый Мес­сия, Спа­си­тель ми­ра. Ста­рец при­нял на свои ру­ки Мла­ден­ца Хри­ста и про­из­нес свои про­ро­че­ские сло­ва: «Ныне от­пу­ща­е­ши ра­ба Тво­е­го, Вла­ды­ко, по гла­го­лу Тво­е­му, с ми­ром, ибо ви­де­ли очи мои спа­се­ние Твое, ко­то­рое Ты уго­то­вал пред ли­цем всех лю­дей. Свет к про­све­ще­нию языч­ни­ков и сла­ву лю­дей Тво­их Из­ра­и­ля». Он бла­го­сло­вил Пре­чи­стую Де­ву и пра­вед­но­го Иоси­фа и, об­ра­ща­ясь к Бо­го­ро­ди­це, ска­зал: «Се, ле­жит Сей на па­де­ние и на вос­ста­ние мно­гих в Из­ра­и­ле и в пред­мет пре­ре­ка­ний, – и Те­бе Са­мой ору­жие прой­дет ду­шу, – да от­кро­ют­ся по­мыш­ле­ния мно­гих сер­дец» (Лк.2:22-35).

Да­лее свя­той еван­ге­лист по­вест­ву­ет: «Тут бы­ла так­же Ан­на про­ро­чи­ца, дочь Фа­ну­и­ло­ва, от ко­ле­на Аси­ро­ва, до­стиг­шая глу­бо­кой ста­ро­сти, про­жив с му­жем от дев­ства сво­е­го семь лет, вдо­ва лет вось­ми­де­ся­ти че­ты­рех, ко­то­рая не от­хо­ди­ла от хра­ма, по­стом и мо­лит­вою слу­жа Бо­гу день и ночь. И она в то вре­мя, по­дой­дя, сла­ви­ла Гос­по­да и про­ро­че­ство­ва­ла о Нем всем, ожи­дав­шим из­бав­ле­ния в Иеру­са­ли­ме» (Лк.2:36-38).

О свя­том и пра­вед­ном Си­меоне Бо­го­при­им­це из­вест­но, что он скон­чал­ся, про­жив 360 лет. В VI ве­ке свя­тые мо­щи его бы­ли пе­ре­не­се­ны в Кон­стан­ти­но­поль.

Молитвы:

Тропарь праведному Симеону Богоприимцу, глас 4

Симео́н ста́рец днесь весели́тся,/ восприя́т на руку́ свою́ Младе́нца Преве́чнаго Бо́га,/ от уз пло́ти разреши́тися прося́/ и вопия́:/ ви́деста о́чи мои́// спасе́ние Твое́ ми́рови.

Перевод: Симеон старец сегодня радуется, взяв на руки свои Младенца Превечного Бога, прося разрешиться от уз плоти и взывая: «Видели очи мои спасение Твое миру».

Кондак праведному Симеону Богоприимцу, глас 4

Ста́рец днесь отреши́тися от юз, моля́шеся,/ се́го жития́ тле́ннаго,/ Христа́ восприя́т на ру́ки,// Зижди́теля и Го́спода.

Перевод: Старец сегодня, молясь разрешиться от уз этой тленной жизни, Христа берет на руки, Создателя и Господа.

Молитва праведному Симеону Богоприимцу

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и Богоприи́мче Симео́не! При́зри на мя гре́шнаго, ко святе́й ико́не твое́й припа́дающа и прося́ща твоего́ заступле́ния и по́мощи: скорбь бо обдержи́т мя от обстоя́щих мя ны́не бед и зол, и утеше́ния не и́мам многоболе́зненней души́ мое́й. Иска́х по́мощи от челове́к, и не обре́теся. Возопия́х ко Го́споду, и не услы́ша мя, аз прогне́вах пречи́стую бла́гость Его́ беззако́ньми мои́ми, и мно́жеством мно́гих грехо́в мои́х преогорчи́х человеколю́бную утро́бу Его́. И кто ми ны́не по́мощь яви́т; кто ми скорбь утоли́т; кто даст отра́ду и успокое́ние многомяте́жней душе́ мое́й? К тебе́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, прибега́ю гре́шный и недосто́йный аз, ве́дый, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Христу́ Бо́гу и многомо́щен предста́тель еси́ о всех, с ве́рою к тебе́ прибега́ющих, и твоего́ заступле́ния и по́мощи тре́бующих. Моли́ у́бо Человеколю́бца Го́спода, я́ко да прости́в ми безчи́сленная моя́ прегреше́ния, не отврати́т ми́лость Свою́ от мене́, но я́ко благ и сострада́телен, яви́т и мне безконе́чное Свое́ милосе́рдие, и в лю́тем напа́стей и бед мои́х озлобле́нии пода́ст ми всеси́льную по́мощь Свою́, и преогорче́нной душе́ мое́й осла́бу, мир, укрепле́ние, утеше́ние и успокое́ние да́рует. Ей, вели́кий уго́дниче Бо́жий, вознеси́ Богоно́сныя ру́це твоя́ ко и́же во объя́тиих твои́х носи́тися изво́лившему Христу́ Бо́гу на́шему и моли́ бла́гость Его́, да не отри́нет моле́ния се́рдца моего́ недосто́инства ра́ди моего́, но яви́т мне благовре́менне ми́лость Свою́, во сла́ву безконе́чных щедро́т Свои́х и многомо́щнаго предста́тельства твоего́, о не́мже подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва и благодаре́ние ку́пно со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая праведному Симеону Богоприимцу

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий Богоприи́мче Симео́не! Предстоя́ Престо́лу Вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего Иису́са Христа́, ве́лие дерзнове́ние и́маши к Нему́, во объя́тиих твои́х на́шего ра́ди спасе́ния носи́тися изво́лившему. К тебе́ у́бо, я́ко многомо́щному предста́телю и кре́пкому о нас моли́твеннику, прибега́ем мы, гре́шнии и недосто́йнии. Моли́ Бла́гость Его́, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дело́м на́шим на ны дви́жимый, и, презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и на стезе́ за́поведей Свои́х утверди́т нас. Огради́ моли́твами твои́ми в ми́ре живо́т наш, и во всем благо́м благо́е поспеше́ние испроси́, вся я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная нам да́руя. Я́коже дре́вле Вели́кий Но́воград явле́нием чудотво́рныя ико́ны твоея́ от губи́тельства сме́ртнаго изба́вил еси́, та́ко и ны́не нас и вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от вся́ких напа́стей и бед и напра́сныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защити́. Я́ко да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́ и, та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего. Ему́же вся́кая сла́ва подоба́ет со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

2 комментария

  1. Андрей:

    После публикации этого материала директор музея был арестован, а мощи в конце 1935 года передали в Уральский антирелигиозный музей, располагавшийся в Екатеринбурге в Ипатьевском доме. После расформирования фондов музея 7 октября 1946 года мощи Симеона передали в запасники Областного краеведческого музея, где они хранились как «экспонат № 12125» 11 апреля 1989 года мощи вернули Русской православной церкви и поместили в свердловском храме Спаса Всемилостивого. 25 сентября 1992 года основную часть перенесли в Верхотурский Николаевский монастырь в отреставрированный и вновь освящённый Крестовоздвиженский собор.

  2. Владимир:

    В июне 1919 года Белая армия начала отступление из Верхотурья. Архимандрит Ксенофонт принял решение об эвакуации насельников вместе с белогвардейцами. Церковные ценности и реликвии, включая мощи Симеона Верхотурского, были спрятаны в монастыре и в его скиту, с собой монахи забрали только серебряную раку из-под мощей 25 сентября 1920 года в день памяти Симеона Верхотурского в монастыре собралось до 15 тысяч паломников, и в этот день в рамках советской антирелигиозной компании состоялось вскрытие раки с мощами праведного Симеона. Толпа верующих была взволнована, и её успокоил архимандрит Ксенофонт, который объяснил верующим, что вскрытие мощей не нарушит их святость, и вместе с братией вынес раку из церкви, открыл её и выложил мощи на стол

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *